Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

:: Obecná ustanovení
:: Vymezení pojmů
:: Kupní smlouva
:: Rozpor s kupní smlouvou
:: Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
:: Storno objednávky
:: Nepřevzetí objednávky
:: Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
:: Objednávka
:: Ochrana osobních údajů
:: Práva a povinnosti prodávajícího
:: Práva a povinnosti kupujícího
:: Závěrečná ustanovení
 
PLATEBNÍ PODMÍNKY
:: Druhy plateb 
 
CENY
:: Kalkulace ceny 
 
TERMÍN DODÁNÍ
:: Termín dodání 
 
ODPOVĚDNOST
:: Odpovědnost prodávajícího
 
PRODEJ NA SLOVENSKO
:: Obecná ustanovení
:: Objednávka
:: Platba
 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

(platné do 1.1.2016)
 
 

:: Obecná ustanovení

 
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Hi-Fi market. Níže uvedené obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. 
Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). 
Je-li kupujícím podnikající fyzická osoba či právnická osoba řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb. a ve znění novel.
 
 

:: Vymezení pojmů

 
Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 
Prodávající-dodavatel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 
Kupující-spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami - nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti
 
Kupující-nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikající fyzickou osobu (OSVČ) či právnickou osobu (s.r.o.; a.s. … a pod)
 
Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 
 

:: Kupní smlouva

 
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky internetového obchodu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.
 
Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
 
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
 
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
 
 

:: Rozpor s kupní smlouvou

 
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví po jednom týdnu ode dne převzetí věci, se nepovažuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 
 

:: Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 
Kupující má právo podle odstavce 6. novely Občanského zákoníku č.367/2000 ze dne 14.září 2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. 
V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. 
Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené a nepoužité zboží, v původním nepoškozeném obalu (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, výplně-polystyrérnu atd.) a s originálním dokladem o koupi poslat zpět (dobírkou nebude přijato) na vlastní náklady prodejci v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku v termínu 30 dnů  předem dohodnutým způsobem (složenkou nebo převodem na účet).
 
Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy podle odstavce 7. v těchto případech:
 
 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • na dodávku novin, periodik a časopisů
 • na dodávku zboží pořízeného na splátky či leasing
 • v případě mobilních telefonů se garance vztahuje pouze na samostatně zakoupené přístroje
 
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno zpět zákazníkovi na jeho náklady.
 
Odstoupení od kupní smlouvy podle odst.6. novely OZ č.367/2000 se netýká právnických osob a podnikajících fyzických osob.
 
 

:: Storno objednávky

 
Storno objednávky může kupující provést kdykoli, nejpozději však v den před vyexpedováním objednávky. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou (e-mailem), která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se
smlouva ruší.
 
 

:: Nepřevzetí objednávky

 
V případě nepřevzetí objednávky budou kupujícímu fakturovány přepravní náklady ve výši 200,-Kč za každou zásilku + manipulační poplatek ve výši 1% z celkové ceny vráceného zboží, minimálně však ve výši 300,-Kč na úhradu nutných nákladů, které prodávajícímu vznikly neodebráním objednávky. V případě nadrozměrných zásilek jsou účtovány přepravní náklady dle tarifikace přepravní společnosti. Splatnost faktury je do 14-ti kalendářních dnů od vystavení. V případě neuhrazení je pohledávka postoupena soudní exekuci, kdy je zákazník povinen uhradit i exekuční náklady.
V případě opětovného zaslání objednávky jsou kupujícímu k ceně připočteny přepravní vícenáklady 200,-Kč za každou zásilku. V případě nadrozměrných zásilek jsou účtovány přepravní vícenáklady dle tarifikace přepravní společnosti.
Výše uvedené neplatí bylo-li kupujícím zasláno řádné storno - viz.odstavec OBCHODNÍ PODMÍNKY - Storno objednávky 
 
 

:: Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

 
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 
 

:: Objednávka

 
On-line objednávku zboží vytvoříte postupem, který je podrobně popsán v návodu jak nakupovat.
 
Možnosti podání objednávky:
 • využitím objednávkového on-line formuláře na stránkách internetového obchodu v nákupním košíku
 • e-mailem (hifimarket@hifimarket.cz)
 • telefonicky (+420 603-427541; +420 606-444247; +420 59-5058004)
 • ICQ (456406021)
 • Skype (hifimarket)
 • SMS (+420 603-427541; +420 606-444247)
 
Náležitosti objednávky
 
U on-line objednávky je nutné vyplnit označena políčka:
 • Jméno, adresa, telefon, e-mail
 • Forma platby a dopravy
 • Objednávané zboží (typ, počet, cena)
 • Případné doplňující údaje
 
 
 • Jste-li podnikající fyzická či právnická osoba nakupující v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti uveďte :
  • IČ a DIČ
  • Fakturační adresu je-li odlišná od dodací
 
Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti neprodleně kontaktujte prodávajícího (viz. kontakty). Přejete-li si potvrzení objednávky telefonicky, zřetelně to vyznačte na objednávce.
 
Objednávka
 
Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné.
 
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 
Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího až zaplacení sjednané kupní ceny a jeho převzetím. Do té doby je zboží majetkem prodávajícího.
 
Náklady na objednávku odpovídají běžným telekomunikačním poplatkům.
 
 

:: Ochrana osobních údajů

 
Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží, a případně banka, která se může případně podílet na vyřízení objednávky. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 
Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje v co nejkratším termínu veškeré údaje o kupujícím ze své databáze vymazat.
 
Pokud zákazník zvolí úhradu ceny objednaného zboží spotřebitelským úvěrem, souhlasí s tím, že osobní údaje poskytnuté v internetovém obchodě Hi-Fi market za účelem uzavření kupní smlouvy mohou být zpracovávány i společností Home Credit a.s., Moravské nám. č. 249/8, 602 00 Brno pro účely vyplnění formuláře žádosti o úvěr, případně dalších souvisejících dokumentů na www stránkách společnosti Home Credit a.s. 
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zákazník má právo přístupu na www stránkách společnosti Home Credit a.s. k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zákona 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
 
 

:: Práva a povinnosti prodávajícího

 
Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na uvedenou adresu kupujícího. Součástí zásilky je i doklad o úhradě (daňový doklad), který slouží zároveň i jako záruční list (není-li přiložen záruční list výrobce).
 
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.
 
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 
Prodávající má právo žádat po kupujícím úhradu nákladů spojených s doručováním objednávky kupujícímu v případě, že kupující objednávku nepřevzal (viz. OBCHODNÍ PODMÍNKY – Nepřevzetí  objednávky) bez řádně zaslaného storna (viz.OBCHODNÍ PODMÍNKY - Storno objednávky).
 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • změnila se výrazným způsobem prodejní cena
V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).
 
Pokud již kupující za zboží zaplatil (např.bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, bude přeplatek vrácen zpět kupujícímu (např.bankovním převodem) – nebude-li dohodnuto jinak, v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.
 
 

:: Práva a povinnosti kupujícího

 
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou dodací (fakturační) adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno a to vč.PSČ a telefonu.
 
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 
Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.
 
Kupující má právo stornovat objednávku dle podmínek uvedených v odstavci OBCHODNÍ PODMÍNKY - Storno objednávky
 
Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží dle platného § 53, odst. 7 Občanského zákoníku. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží.
Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14.dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou (e-mailem), která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.
 
Kupující je povinen se při reklamačním požadavku či odstoupení od smlouvy beze zbytku dodržovat Reklamační řád. 
 
Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky (viz.Reklamační řád). 
 
Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky minimálně dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující již žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky ze strany tohoto kupujícího řešena pouze a výhradně s dopravcem.
 
 

:: Závěrečná ustanovení

 
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. 
 
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
 
Svým nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodejce.
 
 
V případě nejasností ohledně těchto obchodních podmínek můžete kontaktovat elektronicky SOS (Sdružení obrany spotřebitelů, o. s.) na adrese http://www.spotrebitele.info/poradna/vlozdotaz_saop.php nebo telefonicky na poradenské lince SOS: 900 08 08 08 (8 Kč/min).
 
 
 
 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 
 

:: Druhy plateb 

 
Platební podmínky pro internetový obchod
 
V současné době můžete platit v internetovém obchodě těmito způsoby:
 • Dobírkou - při převzetí dobírky, kdy si zboží necháte dovézt přepravní službou nebo poštou. Zvolíte-li si tento způsob úhrady, tak objednané zboží zaplatíte při převzetí - takříkajíc "z ručky do ručky" :-) Týká se to případů při doručení spedicí nebo poštou - v tom případě provedete platbu šoférovi (pošťákovi), který Vám vydá příjmový doklad na důkaz toho, že vaše peníze přijal. Platbu dobírkou lze využít bez omezení hodnoty zboží.
 • Bankovním převodem - platba se provádí předem a zboží vám je následně doručeno bez jakýchkoliv dalších poplatků po připsání platby na náš účet. Tento způsob úhrady je nejpohodlnějším způsobem úhrady a také nejoblíbenějším. Platba převodem na účet až po dodání zboží je možná teprve po dohodě.
 • Hotově - zvolíte-li si tento způsob úhrady, tak si objednané zboží hodláte převzít osobně na adrese naší kanceláře a zboží zaplatit hotově při jeho převzetí
 • Složenkou
  • ​složenkou na účet - platba se provádí předem a zboží vám je následně doručeno bez jakýchkoliv dalších poplatků po připsání platby na náš účet, složenkou typu A.
  • složenkou na adresu - platba se provádí předem a zboží vám je následně doručeno bez jakýchkoliv dalších poplatků po doručení platby Českou poštou na naši adresu, složenkou typu C.
potřebné údaje pro provedení platby složenkou vám v případě potřeby zašleme na vyžádání e-mailem po obdržení vaší objednávky.
 
 
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. 
V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo objednávku zrušit. 
V případě, že je nová (platná) cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za aktuální (nižší) cenu.
 
 
 
 

CENY

 
 

:: Kalkulace ceny 

 
 • Ceny zboží jsou vždy uváděny vč.DPH (není-li uvedeno jinak)
 • Ceny reprosoustav jsou uváděny za pár (není-li uvedeno jinak), pokud se nejedná o centry, subwoofery, samostatně nabízené dipólové reproduktory nebo celé sestavy reproduktorů pro domácí kino
 • Ceny ostatních položek jsou udávány za kus, vyjma reprokabelů, které jsou udávány za běžný metr, pokud není stanoveno jinak
 • Ceny reprostojanů jsou uváděny za pár, ceny racků a dalších Hi-Fi stojanů jsou v cenách za kus, pokud není stanoveno jinak
 • Jako doplňkové zboží nabízíme audio a video kazety, AV kosmetiku a různé doplňky v cenách za měrnou jednotku (vždy je uvedena)
Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech jsme povinni s platností od 1.9.2005 účtovat zákonný poplatek "Příspěvek na historické elektrozařízení" ve výši od 4,- do 200,- Kč dle druhu zboží (zkratka PHE).
 
 
 
 

TERMÍN DODÁNÍ

 
 

:: Termín dodání

 
Termíny dodání se pohybují v průměru do týdne (okolo 3-5dnů), ale může se protáhnout i na tři týdny či smrsknout na 24 hodin - vše je odvislé od konkrétních skladových dispozic.
  Řadu zboží jsme schopni dodat v časovém horizontu 24-48 hodin a většinou nepřekračujeme termín dodání 7 dnů. Vždy zákazníka informujeme o konkrétních skladových dispozicích a průběžně podáváme zprávy, jak se stádium realizace objednávky vyvíjí - zákazník je tedy neustále "in", takříkajíc. :-)
Chcete-li vědět přesný termín dodání ještě před podáním objednávky, kontaktujte nás.
 
Vlastní dovoz je řešen spediční službou do 24 hodin po celé ČR.
Zboží vyexpedujeme vždy okolo 15 hodiny, tzn.že požadujete-li termín dodání do 24hodin je třeba objednávku odeslat v dopoledních hodinách, nejpozději do 9:30hod. Podáte-li objednávku později a požadujete-li termín dodání do 24 hodin, nemusíme být  schopni takovouto objednávku v udaném termínu zrealizovat už z přepravních důvodů - tedy i kdybychom dané zboží měli skladem (vyjma dodávek po Ostravě a blízkém okolí, kde provádíme rozvoz vlastními prostředky).
 
Po přijetí objednávky odesíláme vždy zákazníkovi kopii přijaté objednávky (ta chodí automaticky) + potvrzení objednávky (to již odesíláme ručně s individuálním přístupem) s vyjádřením k termínu dodání - máte tedy nad vším plnou kontrolu a jste plně "in".
 
 
 
 
 
 

ODPOVĚDNOST

 
 

:: Odpovědnost prodávajícího

 
Prodávající upozorňuje, že informace na webových stránkách jeho obchodů jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby či odchylky a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Obrázky produktů umístěné na webových stránkách prodávajícího jsou pouze ilustrativní a prodávající neodpovídá za jejich odchylky či nepřesnosti vůči reálnému produktu. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách jakož i jejich vyobrazení a popis a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.
 
Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jeho nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.
 
Prodávající neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách jeho obchodů, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách prodávajícího nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od prodávajícího v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.
 
Vzhledem k rozdílnostem v technologiích výroby povrchových a barevných úprav produktů nenese prodejce odpovědnost za rozdílnost jednotlivých odstínů a dekorů, toto se nepovažuje za vadu a nemůže být předmětem jaké-koli reklamace.
 
 
 
 
 
 

PRODEJ NA SLOVENSKO

 
 

:: Obecná ustanovení

 
Doprava na Slovensko je placená služba. Všechny uvedené ceny za dopravu, doběrečné a  připojištění jsou stanoveny dle tarifů dopravce
 
Přesná cena dopravy objednávky bude individuálně upřesněna podle hmotnosti jednotlivých objednaných položek.
 
 

:: Objednávka

 
Veškerý náš sortiment zboží dodáváme i do zahraničí, v tomto případě na Slovensko. V objednávce tedy specifikujete jako dodací adresu svou Slovenskou adresu.
 
 1. vyberete si zboží, vystavíte objednávku a odešlete
 2. my objednávku potvrdíme, v případě potřeby doplníme všechny potřebné platební údaje k platbě a celkovou cenu vč.dopravy (a doběrečného) a odešleme vám k autorizaci
 3. vy si vše zkontrolujete, odešlete zpět e-mail k nám (stačí uvést SOUHASÍM) a můžete provést úhradu zboží
 4. po naběhnutí platby na náš účet zboží naskladníme (nemáme-li je skladem) a odešleme k vám
 5. pokud chcete doručení dobírkou, pak objednávku realizujeme ihned po vašem potvrzení
 6. cca do 2-5 dnů od odeslání by jste měli svou zásilku obdržet (na Slovensko)
 7. průběžně Vás budeme informovat e-mailem o stavu Vaší objednávky
 
 
 

:: Platba

 
 • PŘEVODEM NA ÚČET
  • platba je realizována předem, před vyexpedováním, v plné výši
  • náš účet je korunový a to znamená, že platbu zrealizujete v měně své země (v Euro), která je připsána na náš účet v korunách, to znamená, že Vaše banka ji přepočítá aktuálním kurzem
  • číslo účtu, jakožto i všechny další podklady vám v případě potřeby  zašleme e-mailem
  • denní kurzy deviz - prodej naleznete například na adrese http://www.csob.cz 
 • ​PLATBA DOBÍRKOU
  • ​platbu provedete při převzetí zásilky od přepravce e (PPL, Pošta, GP Service)
  • k ceně přepravy se připočítává dobírkový příplatek ve výši 50-300,-Kč (dle hodnoty dobírky a tarifu přepravce)
  • platbu dobírky realizujete ve své měně (tedy v Euro) dle aktuálního kurzu, jehož přepočet zajišťuje přepravce podle kurzu v den doručení
 • PLATBA HOTOVĚ
  • ​je pochopitelně také možná - při osobním odběru v našem Ostravském skladu
  • v tomto případě pochopitelně neúčtujeme dopravné ani doběrečné
 
 

:: Odpočet DPH

 
V případě, že jste registrovaným plátcem DPH na Slovensku a zboží si hodláte vložit do nákladů firmy, je Vám zboží dodáno za ceny v Kč bez DPH.
V ostatních případech je zboží dodáno za ceny v Kč s DPH. Pokud má být dodávka zboží uskutečněna bez DPH, jsou nutné dvě věci :
 1. v objednávce řádně vyplnit úplné fakturační údaje vč. IČ, DIČ a dodací adresu, je-li jiná než fakturační.
 2. platnost DIČ prověřujeme v mezinárodním registru DIČ prostřednictvím systému VIES
 
 

:: Doprava

 
Zásilky do zahraničí realizujeme těmito přepravci:
 1. PPL (Professional Parcel Logistic) partner of DHL
  • zásilky do 50kg
  • přepravní tarify naleznete na www.ppl.cz v sekci "služby-ceníky"
 2. ​GPS (General Parcel Service)
  • ​zásilky do 50kg
  • přepravní tarify naleznete na www.generalparcel.cz v sekci "mezinárodní přeprava-ceníky"
 3. ​Česká Pošta
  • ​zásilky do 30kg
  • přepravní tarify naleznete na  www.cpost.cz v sekci "ceníky-mezinárodní styk" 
V ceně je obsaženo balné, doručení do 48hodin (Bratislava, na ostatních územích SK o 1-2 dny později) na udanou adresu a pojištění zásilky do výše 50tis.
 
např. 
- na Slovensko bude stát doručení 30kg zesilovače (v ceně 14.990,-Kč) spedicí PPL 650,- + 80,- Kč doběrečného (ceny bez DPH) a bude tam do dvou dnů od odeslání.
 • » Doprava ZDARMA
 • » Dopravní podmínky

  DOPRAVNÍ PODMÍNKY

  :: Způsob dopravy 
  :: Kontrola zásilky při převzetí od přepravní služby
  :: Cena dopravy 
   
 • » Reklamační řád

  REKLAMAČNÍ ŘÁD

  :: Obecná ustanovení
  :: Záruční podmínky 
  :: Reklamační řád  
  :: Odstoupení od kupní smlouvy
  :: Dopravní podmínky u reklamace
   
 • » PHE

  Poplatek na historické elektrozařízení (PHE) - NEÚČTUJEME !!

 • » Ceny v Hi-Fi marketu

   

  • Ceny zboží jsou vždy uváděny vč.DPH
  • Ceny reprosoustav jsou uváděny za pár, pokud se nejedná o centry, SubWoofery, samostatně nabízené dipólové reproduktory nebo celé sestavy reproduktorů pro domácí kino
  • Ceny ostatních položek jsou udávány za kus, vyjma reprokabelů, které jsou udávány za běžný metr, pokud není stanoveno jinak
  • Ceny reprostojanů jsou uváděny za pár, ceny racků a dalších Hi-Fi stojanů jsou v cenách za kus, pokud není stanoveno jinak
  • Jako doplňkové zboží nabízíme audio a video kazety, AV kosmetiku a různé doplňky v cenách za měrnou jednotku (vždy je uvedena)
  • Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech jsme povinni s platností od 1.9.2005 účtovat zákonný poplatek "Příspěvek na historické elektrozařízení" ve výši od 4,- do 200,- Kč dle druhu zboží (zkratka PHE). Výše poplatku může být automaticky přičtena k ceně zboží.
 • » Prodej na Slovensko

  Veškerý náš Hi-Fi sortiment zboží dodáváme i do zahraničí. 

  Máte-li tedy zájem o doručení například na Slovensko - věnujte tedy prosím pozornost následujícím informacím.
   
  Všechny uvedené ceny za dopravu, doběrečné či připojištění jsou ilustrativní - konečné ceny jsou stanoveny dle tarifů dopravce v den objednání. Chcete-li znát přesnou cenu předem, buď si ji prověřte na webu přepravce, nebo nám napište a my Vám ji spočítáme.
Doprava ZDARMA

Doprava zdarma

Váš košík

Košík je prázdný

Bonusy ZDARMA / SE SLEVOU
Napište nám

... nebo na email: hifimarket (zavináč) hifimarket.cz

Novinky v Hi-Fi marketu

 •  Sledujte Novinky, Zprávy & Tipy na našem Facebooku!

Sledujte naše Novinky na Facebooku

Přihlášení zákazníka

Newsletter - odběr novinek

Doprava na Slovensko